Kimono Me

Photos of you in a kimono in just 15 minutes
CLOSE
Cool Samurai and pretty kimono princesses from Korea

Cool Samurai and pretty kimono princesses from Korea

#quick #reasonable #easy #speedy #fun #kimono #sceneryphoto #kimonome #hotelmetropolitan #ikebukuro #tokyo #japan